123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
:
s
 • Enter a search keyword or file number in the format XXXX_XXXX.
 • Use nouns in the nominative case in the singular form.
 • The upper and lower of letters are not distinguished.
 • You can use the operator OR. Eg. dog OR cat to search for all files containing in the description the word dog or the word cat.
 • If you do not use the operator OR and you type a few words, it will be searched the files containing in the description all search terms.

Turn off the showing of this information.
s

Po­moc

 1. Spo­sób za­ku­pu pli­ków omó­wio­no w Re­gu­la­mi­nie ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su photo3n.pl.
 2. Wy­szu­ka­nia pli­ku moż­na do­ko­nać po­przez:
  • Wy­ko­rzy­sta­nie wy­szu­ki­war­ki słów klu­czo­wych (po­le edy­cyj­ne w pra­wym gór­nym na­roż­ni­ku stro­ny). Sło­wa klu­czo­we na­le­ży wpro­wa­dzać w mia­no­wni­ku li­czby po­je­dyn­czej z wy­ko­rzy­sta­niem pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych (wię­cej).
   • Wpisz szu­ka­ne sło­wo klu­czo­we lub nu­mer ka­ta­lo­go­wy w for­ma­cie XXXX_XXXX.
   • Uży­waj rze­czo­wni­ków w mia­no­wni­ku w li­czbie po­je­dyn­czej.
   • Li­te­ry wiel­kie i ma­łe nie są roz­róż­nia­ne.
   • Mo­żesz użyć ope­ra­to­ra OR. Np. pies OR kot wy­szu­ka wszyst­kie pli­ki za­wie­ra­ją­ce w opi­sie sło­wo pies lub sło­wo kot.
   • Je­śli nie uży­jesz ope­ra­to­ra OR i wpi­szesz kil­ka wy­ra­zów, to zo­sta­ną wy­szu­ka­ne pli­ki za­wie­ra­ją­ce w opi­sie wszyst­kie szu­ka­ne sło­wa.
   • Mo­żesz uży­wać wy­ra­zów pol­skich i an­giel­skich (na­wet je­dno­cześ­nie).
  • Prze­glą­da­nie Ba­zy pli­ków po­dzie­lo­nej na te­ma­tycz­ne ka­ta­lo­gi (w me­nu po le­wej stro­nie).
  • Wy­ko­rzy­sta­nie li­sty Słów kluczowych, któ­ra za­wie­ra wy­kaz wszyst­kich za­war­tych w ba­zie słów klu­czo­wych.
  • Wy­ko­rzy­sta­nie li­sty Katalogi, któ­ra umoż­li­wia bez­po­śre­dnie prze­jście do wy­bra­ne­go ka­ta­lo­gu. Li­czby w na­wia­sach przy naz­wie da­ne­go ka­ta­lo­gu ozna­cza­ją li­czbę pli­ków w da­nym ka­ta­lo­gu.
  • Wy­bór Au­to­ra, któ­re­go pli­ki chce­my prze­glą­dać. Wy­bra­nie au­to­ra z li­sty ozna­cza, że bę­dzie­my prze­glą­dać pli­ki tyl­ko te­go au­to­ra. Ró­wnież wy­szu­ki­wa­nie wg słów klu­czo­wych, a tak­że prze­glą­da­nie za­so­bów do­ty­czyć bę­dzie tyl­ko tych pli­ków, któ­re na­le­żą do wy­bra­ne­go au­to­ra. Op­cja Wszys­cy au­to­rzy ozna­cza, że do­stęp­ne bę­dą pli­ki wszyst­kich au­to­rów.
 3. Link Op­cje prze­glą­da­nia pli­ków (w me­nu J na gór­nej bel­ce) – ot­wie­ra stro­nę, na któ­rej mo­że­my zmie­nić stan­dar­do­we usta­wie­nia do­ty­czą­ce prze­glą­da­nia pli­ków w ban­ku. Mo­że­my zmie­nić m.in.: li­czbę pli­ków wy­świet­la­nych w pio­nie, a tak­że włą­czyć do­dat­ko­we opi­sy wy­świet­la­ne pod każ­dym pli­kiem.
 4. Pa­nel za­a­wan­so­wa­nych op­cji szu­ka­nia (któ­ry ot­wo­rzy­my iko­ną s z pra­wej stro­ny ok­na) udo­stęp­nia na­stę­pu­ją­ce op­cje:
  • Wy­bór orien­ta­cji, roz­mia­ru, prze­strze­ni ko­lo­rów oraz for­ma­tu prze­glą­da­nych pli­ków. Po­sił­ku­jąc się zna­czni­ka­mi moż­na stwo­rzyć wa­ru­nek, któ­rym mu­szą od­po­wia­dać wy­świet­la­ne pli­ki (np. chce­my oglą­dać tyl­ko pli­ki pio­no­we w prze­strze­ni RGB w for­ma­cie 4:3).
  • Op­cja Sło­wni­ki po­zwa­la włą­czyć wy­ko­rzy­sty­wa­nie dwóch sło­wni­ków pod­czas wy­szu­ki­wa­nia pli­ków.
   • Włą­cze­nie sło­wni­ka Sy­no­ni­my spo­wo­du­je, że szu­ka­jąc pli­ków za­wie­ra­ją­cych w swo­ich sło­wach klu­czo­wych okreś­lo­ne has­ło (np. dom) zo­sta­ną ró­wnież wy­świet­lo­ne pli­ki za­wie­ra­ją­ce w sło­wach klu­czo­wych sy­no­ni­my szu­ka­ne­go has­ła (w na­szym przy­kła­dzie pli­ki za­wie­ra­ją­ce w swo­ich sło­wach klu­czo­wych sło­wo cha­ta).
   • Włą­cze­nie sło­wni­ka Abs­trak­cyj­ny z ko­lei spo­wo­du­je że wpi­su­jąc has­ło abs­trak­cyj­ne (np. spra­wied­li­wość) zo­ba­czy­my pli­ki za­wie­ra­ją­ce kon­kret­ne od­po­wie­dni­ki dla te­go has­ła (w tym wy­pad­ku pli­ki za­wie­ra­ją­ce w swo­ich sło­wach klu­czo­wych sło­wo wa­ga).
 • Wy­bór ty­pu pli­ku. W ba­zie mo­gą być prze­cho­wy­wa­ne na­stę­pu­ją­ce ty­py pli­ków:
  • Zdję­cia – są to stan­dar­do­we zdję­cia z apa­ra­tu cyf­ro­we­go lub ska­ne­ra.
  • Zdję­cia wy­se­pa­ro­wa­ne – są to zdję­cia ja­kie­goś obiek­tu od­cię­te wy­raź­ną gra­ni­cą od je­dno­li­te­go (np. bia­łe­go) tła. Zdję­cia ta­kie mo­gą być w łat­wy spo­sób mon­to­wa­ne z in­ny­mi gra­fi­ka­mi.
  • Pli­ki ren­de­ro­wa­ne – są to bitmapy, pliki vi­deo lub mo­dele 3D wy­ge­ne­ro­wa­ne sztu­cznie za po­mo­cą pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go (np. frak­tale, mo­dele ku­li ziem­skiej, itp.).
  • Pli­ki HDR – są to pli­ki (naj­czę­ściej zdję­cie, ale mo­gą to być ró­wnież pli­ki ren­de­ro­wa­ne lub vi­deo) z wy­so­ką dy­na­mi­ką.
  • Pliki ze ścież­ką od­ci­na­nia – są to pliki (najczęściej zdję­cia) z na­ło­żo­ną wek­to­ro­wą ścież­ką wy­ci­na­ją­cą obiekt z tła. Te­go ty­pu gra­fi­ki prze­cho­wy­wa­ne są w ba­zie w po­sta­ci pli­ków *.pdf.
  • Pliki z prze­źro­czy­sto­ścią – są to zdję­cia, mo­de­le 3D lub pliki in­ne­go ro­dza­ju, w któ­rych część tła jest prze­źro­czy­sta. Ta­kie pliki są za­pi­sa­ne w for­ma­cie *.png lub w for­ma­cie tzw. „ot­war­tym” (np. ja­ko plik źród­ło­wy pro­gra­mu Blen­der).
  • Pliki gra­ficz­ne z war­stwa­mi – są to pliki „ot­war­te” za­pi­sa­ne w for­ma­cie pro­gra­mu umoż­li­wia­ją­ce­go edy­cję warstw (np. w pro­gra­mie Gimp).
  • Pa­no­ra­my cy­lin­drycz­ne – są to zdję­cia, któ­re są wal­cami i mo­gą być wy­świet­la­ne za po­mo­cą pa­no­ra­micz­nej przeg­lą­dar­ki przy­sto­so­wa­nej do ob­słu­gi te­go ty­pu zdjęć.
  • Pa­no­ra­my sfe­rycz­ne – są to zdję­cia, któ­re obej­mu­ja peł­ną sfe­rę (ku­lę) i mo­gą być wy­świet­la­ne za po­mo­cą pa­no­ra­micz­nej przeg­lą­dar­ki przy­sto­so­wa­nej do ob­słu­gi te­go ty­pu zdjęć.
  • Gra­fi­ki wek­to­ro­we – są to tzw. clip­arty, czy­li ry­sun­ki wek­to­ro­we. Gra­fi­ki te prze­cho­wy­wa­ne są w po­sta­ci pli­ków *.pdf.
  • Pli­ki vi­deo – są pli­ka­mi fil­mo­wy­mi z dźwię­kiem lub bez dźwię­ku. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej ban­ku pli­ki vi­deo są pre­zen­to­wa­ne w for­ma­cie ogg i w ta­kim sa­mym for­ma­cie (ale w więk­szej roz­dziel­czo­ści i z roz­sze­rze­niem *.ogv) są do­star­cza­ne użyt­ko­wni­ko­wi. For­mat ogg wy­ma­ga do od­twa­rza­nia al­bo je­dnej z no­wo­czes­nych przeg­lą­da­rek in­ter­ne­to­wych (np. Ope­ry, Fi­re­Fo­xa lub Chro­me), al­bo też za­in­sta­lo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia umoż­li­wia­ją­ce­go prze­glą­da­nie te­go ty­pu pli­ków. Ob­szer­ne in­for­ma­cje na ten te­mat moż­na zna­leźć pod ad­re­sa­mi: xip­h.org, theo­ra.pl oraz w Wi­ki­pe­dii.
  • Pli­ki dźwię­ko­we – są pli­ka­mi fil­mo­wy­mi za­wie­ra­ją­cy wy­łą­cznie ścież­kę dźwię­ko­wą. Pli­ki te są ob­słu­gi­wa­ne tak sa­mo jak pli­ki vi­deo opi­sa­ne wy­żej.
  • Mo­de­le 3D – są pli­ka­mi „ot­war­ty­mi” za­pi­sa­ny­mi w for­ma­cie pro­gra­mu umoż­li­wia­ją­ce­go edy­cję gra­fi­ki 3D (np. w pro­gra­mie Blen­der lub K3D).

  Moż­na wy­brać je­dno­cześ­nie kil­ka ty­pów oglą­da­nych pli­ków (np. Pli­ki z prze­źro­czy­sto­ściąPli­ki ren­de­ro­wa­ne), co spo­wo­du­je, że bę­dą po­ka­zy­wa­ne pli­ki speł­nia­ją­ce jedno z wy­bra­nych kry­te­riów (w na­szym przy­kła­dzie będą to pli­ki ren­de­ro­wa­ne lub z prze­źro­czy­stym tłem). Do­myśl­nie po­ka­zy­wa­ne są wszyst­kie ty­py pli­ków.

News

6030-0300; 5400 x 3600; abstraction, fractal
I

FG,

6030-0310; 5400 x 3600; abstraction, fractal
I

FG,

6028-0141; 5400 x 3600; abstraction, fractal, still life
I

FG,

6028-0143; 5400 x 3600; abstraction, fractal, still life
I

FG,

6028-0145; 5400 x 3600; abstraction, fractal, still life
I

FG,

6023-0200; 5400 x 3600; abstraction, fractal, city
I

FG,

1158-0100; 4025 x 2673; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-0510; 5867 x 2713; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-0511; 6261 x 2054; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-0512; 5082 x 2411; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1150; 3827 x 4663; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1140; 7439 x 3103; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1160; 3958 x 4799; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1170; 4058 x 2696; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1180; 4101 x 2723; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1190; 4004 x 2660; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

« 1 2 »

More news